Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden


1. Algemeen 
Onderhavige algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden toegepast tussen GCV de Jonge, hierna Netintro, en een professionele koper, hierna koper, zijnde elke partij die niet kan beschouwd worden als een “consument” in de zin van artikel 1 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de Handelspraktijken en de Voorlichting en Bescherming van de Consumenten. 
Netintro is enkel gebonden door onderhavige voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de koper. 
Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moet door Netintro uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd en zal slechts éénmalig gelden. 

2. Offertes en prijsopgaven 
Alle offertes en prijsopgaven van Netintro zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
De aanbiedingen van Netintro in catalogi, brochure, prijslijsten, webshop e.d. gelden niet als aanbod tot contracteren uitgaande van Netintro doch gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de koper. Netintro is niet verplicht tot aanvaarding van deze bestelling. Netintro behoudt zich dan ook het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

3. Prijzen 
De overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W. en inclusief de normale verpakkingskosten. 
Ingeval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Netintro gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. 
Alle prijzen in de catalogus en in de webshop gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen. 
De prijzen op de website zijn inclusief recupel en battery fee, exclusief auvibel en reprobel . 

4. Totstandkoming van de overeenkomst 
Netintro is slechts gebonden door haar uitdrukkelijk schriftelijk akkoord met een van de koper uitgaand geldig aanbod. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding of bevestiging van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand doordat Netintro geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel doordat Netintro aan de koper een factuur zendt. 
Enkel een professionele koper, met uitsluiting van elke partij die kan beschouwd worden als een “consument” in de zin van artikel 1 van de Wet van 14 juli 1991, kan een geldig aanbod tot contracteren doen. Elk ander aanbod dient als onbestaande te worden beschouwd en kan nooit leiden tot de totstandkoming van een overeenkomst. 
Elk aanbod vanwege de koper bindt deze laatste onherroepelijk. Ingeval de koper zijn order om welke reden dan ook annuleert is hiervoor het uitdrukkelijk akkoord van Netintro vereist. In voorkomend geval zal Netintro gerechtigd zijn op een  schadevergoeding van 20 % op de in het order vermelde prijs. 
Onverminderd het vermelde in artikel 4.3 behoudt Netintro zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. 
Ingeval de koper voor de eerste maal een bestelling bij Netintro plaats en niet over een klantnummer beschikt, komt de overeenkomst tot stand onder opschortende voorwaarden van de mededeling van kopie van de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad van de koper. 

5. Levering en uitvoering 
Levering geschiedt tegen betaling van transportkosten aan bedrijf van koper.Netintro houdt zich het recht voor om onder rembours te leveren. 
Elke vermelde levering- en uitvoeringstermijn geldt ten informatieve titel. Een laattijdige levering of uitvoering kan in geen geval een verzoek tot schadevergoeding van de koper rechtvaardigen. Deze kan evenwel het contract verbreken ingeval van niet-levering binnen de 30 dagen na ontvangst door Netintro van een aangetekende ingebrekestelling wegens het niet respecteren van de vooropgestelde termijn. 
Indien de overeenkomst betrekking heeft op verschillende goederen kan de levering voor het geheel of voor een gedeelte plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de koper gehouden de daarop betrekking hebben de factuur te voldoen. 
Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Indien de koper, ondanks ingebrekestelling van Netintro daartoe, de goederen niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Netintro het recht de goederen aan een derde te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een  eventueel verlies en kosten aansprakelijk te houden. 

6. Betaling - eigendomsvoorbehoud 
Alle facturen zijn betaalbaar 8 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de vennootschapszetel van Netintro te Schoten(België), op haar bankrekening zoals is vermeld op de factuur. 
De koper is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking. 
Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn blijven zij de uitsluitende eigendom van Netintro. 
Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt vanaf deze vervaldag automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest van 1% per maand op het verschuldigde bedrag. Elke laattijdige betaling zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van conventionele schadevergoeding, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag. 

7. Klachten 
Een klacht aangaande een factuur dient door de koper binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief te worden meegedeeld aan Netintro. Latere klachten zijn onontvankelijk. 
Klachten aangaande zichtbare gebreken waarover door de koper op het ogenblik van de levering geen opmerkingen werden geformuleerd, zijn niet ontvankelijk. 
Elke klacht betreffende verborgen gebreken moet onmiddellijk na de ontdekking ervan en binnen de in artikel 8.1 vermelde termijn na de levering door de koper schriftelijk ter kennis van Netintro worden gebracht. Alle latere klachten zijn niet ontvankelijk. 
Geen enkele klacht geeft de koper het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen. 
Klachten ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending hebben geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. 

8. Garantie 
Netintro garandeert de koper de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde goederen gedurende de garantieperiode van de producent of met een maximum van 6 maanden na de levering ervan. In geval van gebrekkige levering zal Netintro naar keuze overgaan ofwel tot de herlevering of herstelling van de gebrekkige goederen, ofwel tot de creditering van de corresponderende factuur ten voordele van de koper. De garantieverplichting van Netintro is strikt beperkt tot het voorgaande. Het is aan de koper om de gebrekkigheid van de door Netintro afgeleverde goederen te bewijzen. 
Aanspraken van de koper op grond van dit artikel laten de betalingsverplichtingen van de koper jegens Netintro onverlet. 

9. Uitsluiting 
Netintro is nimmer aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door de geleverde goederen dan wel voor schade toegebracht aan goederen en personen, waaronder schade als gevolg van bedrijfsstilleggingen, vertragings- stoornis, of andere bedrijfsschade uit welke hoofde of welk aard ook, noch voor schade welke wordt veroorzaak door materiële vergissingen bij de prijsopgaven in catalogi, brochures, prijslijsten en webshop. 
Iedere aansprakelijkheid van Netintro, uit welke hoofde ook, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van de geleverde goederen. 
De koper vrijwaart Netintro voor iedere aansprakelijkheid jegens derden ten gevolgen van een gebrek aan het geleverde goed. 

10. Uitdrukkelijk ontbindend beding 
Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Netintro in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting of indien de koper een uitstel van betaling vraagt aan één of meer van zijn s chuldeisers, een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord vraagt, indien er op een geheel of een gedeelte van zijn goederen beslag wordt gelegd, indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, gerechtigd, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief. 
In geval van ontbinding in voorgenoemde gevallen, verbindt de koper zich ertoe de door Netintro afgeleverde goederen welke door de Koper nog niet werden betaald binnen de 24 uur voor retour te zenden aan Netintro . In geval van niet-teruggave binnen deze termijn zal Netintro, op welke plaats het ook weze, de goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst. 

11. Overmacht 
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Netintro opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht haar verbintenissen terug op te nemen zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. 
Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Netintro zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, en die van aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarde en / of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Netintro kan worden gevergd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materiaal, hulpstoffen en / of energie, vertraging of uitblijven van leveringen door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen. 

12. Toepasselijk recht - Bevoegdheid 
Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. 
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen. Nochtans kan Netintro ook rechtsvorderingen aanhangig maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper Belangrijke verwijzingen en aansprakelijkheid uitsluiting
De onderstaande aansprakelijkheid uitsluiting is onderdeel van onze Internetpagina!

1. Bestemming
Onze Internet pagina's en de inhoud daarvan zijn uitsluitend bestemd voor Internet gebruikers in Europa.

2. Inhoud van het Online aanbod
Wij geven geen garantie voor de actualiteit, juistheid, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de op het Internet weergegeven informatie. Aansprakelijkheid, voor schade van materiele of informatieve aard, die betrekking hebben op het gebruik van de aangeboden informatie respectievelijk door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, wijzen wij nadrukkelijk van de hand, voor zover onzerzijds geen aantoonbare opzettelijke of grote nalatigheid te verwijten valt. Voor de ingebruikname van de bij ons aangekochte producten dient daarop ten alle tijden de bij de producten bijbehorende gebruikershandleiding geraadpleegd te worden.

3. Distantiëring van verwijzingen en Links/Banners
De in de frames van onze Internet pagina ter beschikking gestelde informatie bevatten deels verbindingen met inhoud van andere inhoudaanbieders (bijv. Via "Hyperlinks"). Voor zulke inhoud zijn wij alleen verantwoordelijk, wanneer wij van mogelijkerwijs onjuiste, onwettelijke of strafbare inhoud op de hoogte zijn en het voor ons technisch mogelijk is om uw toegang daarvoor te verhinderen. Wij hebben deze inhoud op het tijdstip van ingebruikname op het Internet nauwgezet gecontroleerd, maar kunnen niet beoordelen of de desbetreffende inhoudaanbieder door latere veranderingen zich schuldig maakt aan het aanbieden van onjuiste, onwettelijke of strafbare inhoud. Vanwege de karakteristieke technische eigenschappen van het Internet kunnen wij geen enkele garantie geven op de volledigheid of juistheid van de op onze Internet pagina's geïntegreerde informatie. Waarbij ook altijd bij de weergegeven links met vreemde Internet pagina's ( bijv. "Hyperlinks" of "Banners"), de beheerder van die Internet pagina verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan.

Wij verklaren hiermee uitdrukkelijk, dat op het moment van ingebruikname van de Internet link geen illegale inhoud op de gelinkte website aanwezig was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte webpagina's hebben wij geen invloed. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud in de aan ons gelinkte webpagina's die na de linkplaatsing veranderd zijn.

5. Aanbiedingen vrijblijvend
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet gebonden. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde delen van de webpagina's of het totale aanbod zonder aankondiging te veranderen, aanvullen of te verwijderen. Een aanspraak op voorraad van het aanbod is niet mogelijk.

6. Auteurs- en merkenrecht
Wij streven erna, om in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten in acht te nemen, of door ons zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videoopnames en teksten te gebruiken of van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten gebruik te maken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en door derde beschermde merken en merknamen mogen zonder toestemming van de rechthebbende niet gekopieerd worden.

De vormgeving en layout van onze webpagina's zijn wereldwijd onderworpen - voor zover hier geen rechten van derden geschaad worden - aan ons auteursrecht. Het ongeoorloofde gebruik, reproductie of doorgave van inhoud of pagina's zonder onze toestemming wordt straf- en civielrechtelijk vervolgd.

7. Belgisch Recht
Op onze internetpagina's is het Belgische recht van toepassing.

8. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Wanneer delen of enkele formuleringen van deze tekst niet aan de geldende rechtsregels voldoen, dan nog blijven de overige delen van het document in inhoud en geldigheid ongewijzigd.